Tổng vốn sản xuất kinh doanh
Vốn điều lệ

:120.000.000.000 VND (một trăm hai mươi tỷ đồng)
: 45.000.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ đồng)
Trong đó:
Sở hữu nhà nước: 14%
Sở hữu các cổ đông khác: 86%