Năm 2004, Công ty đã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000
Từ năm 2004 đến nay, Công ty đã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000:
 
GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001 - 2000

 

Năm 2010, Công ty đã thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

 

Từ năm 2010, Công ty thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2008